Webdesign
     
 

Auktion - huse på tvang

 
 

Se også disse links:

 

 

Tvangsauktioner, information om proceduren ved en tvangsauktion

 
 

Tvangsauktion

Auktionen starter med, at fogedretten konstaterer, hvem der er fremmødt. De personer (som regel repræsenteret ved advokater), der har panterettigheder i ejendommen, gør deres krav op i den rækkefølge de har prioritet. Den, der har anmodet om at få ejendommen solgt på tvangsauktion gennemgår herefter salgsopstillingen. Alle har mulighed for at stille spørgsmål. Det er her man skal spørge ind til ejendommen hvis der er nogle uklarheder i salgsopstillingen.

Fogedrettens rolle i en tvangsauktion
Fogedretten oplyser, hvilket beløb der skal betales ud over det beløb, du byder (størstebeløbet). Ud over det, du rent faktisk byder og størstebeløbet, skal du også betale auktionsafgift. Fogedretten bestemmer derefter størrelsen af overbud, dvs. det beløb du min. skal byde over gældende bud. Det varierer fra retskreds til retskreds, men normalen er 1.000 eller 2.000 kr pr. tvangsauktion.

Fogedretten sælger ejendommen til den højestbydende som straks efter en tvangsauktion skal stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen kan ske enten i form af bankgaranti, advokatindeståelse eller kontanter. Check og dankort er ikke gyldig sikkerhedsstillelse. Fogedretten kan give dig en kort frist til at stille sikkerheden. Fogedretten vil dog altid straks kræve en mindre sikkerhedsstillelse, som svarer til de omkostninger, der vil være forbundet med afholdelse af en evt. ny tvangsauktion.

Man kan ikke forvente at overtage de eksisterende lån som bliver budt hjem. Derfor er det en meget god ide at have talt med en kreditforening og pengeinstitut inden du giver bud på en tvangsauktion. Jeg har dog ikke oplevet at kreditforeninger har nægtet gældsovertagelse, mere ofte er det diverse panthavere der gerne vil ud.

Ejeren af ejendommen eller en rettighedshaver, der ikke fik fuld dækning ved det højeste bud, kan forlange, at der afholdes en ny tvangsauktion. Vedkommende skal dog straks stille sikkerhed for de omkostninger, der er ved afholdelse af den nye tvangsauktion. Kommer der på den nye tvangsauktion ikke andre bud, vil den, der blev højestbydende på den første auktion, få ejendommen. Kommer der højere bud på ny auktion, vil den højestbydende på den nye tvangsauktion få ejendommen.

Køberen af ejendommen overtager straks ejendommen. Køberen kan derfor også kræve, at den tidligere ejer af ejendommen straks flytter. Mit råd er at hvis du vil vise lidt medmenneskelighed så skal du skriftligt varsle at de skal flytte med det samme – mundtligt kan du jo så give dem et lidt tid. Undgå for alt i verden at indgå en lejekontrakt med dem medmindre dit mål er at leje huset ud til de tidligere ejere.

Køberen har også ansvaret for at rettighedshaverne, som fik dækning på tvangsauktionen bliver betalt eller at der sker en gældsovertagelse. Når dette er sket kan køber bede fogedretten om et auktionsskøde. Fogedretten vil før udstedelse af et sådan skøde forlange skriftlig dokumentation for, at køber har betalt til rettighedshaverne. Køber kan derefter få tinglyst auktionsskødet og få slettet de rettighedshavere der ikke fik dækning på auktionen slettet af tingbogen.

Find tvangsauktion på www.tvangsauktioner.dk